Pracovné právo

Súčasťou firemného práva je aj poskytovanie právnych služieb v oblasti zamestnaneckých vzťahov, tieto služby poskytujeme komplexne podľa potreby klienta.

Pre klienta poskytujeme právne poradenstvo, konzultácie, aktívne sa zúčastňujeme na príprave interných  predpisov v oblasti pracovného práva.

Riešime spoločne s HR manažérmi alebo personálnymi manažérmi skončenia pracovných pomerov so zamestnancami, preraďovanie na inú prácu, dohody o skončení pracovného pomeru, optimalizáciu pracovného času, odmeňovanie.  

Zastupujeme klienta v pracovných sporoch pred súdmi, podávame návrhy, žaloby, uplatňujeme náhradu škody.

Poskytujeme poradenstvo a konzultácie pri kolektívnom vyjednávaní.

V prípade záujmu klienta vykonáme prednášku z vybranej oblasti pracovného práva pre určených zamestnancov klienta na rôznych stupňoch riadenia so zameraním na konkrétne riešenia pracovných vzťahov, predchádzanie pracovnoprávnych konfliktov, upozorňujeme na aktuálny stav pracovného práva a najčastejšie chyby zamestnávateľov v tejto oblasti.