Nehnuteľnosti

Vybavujeme pre klientov komplexne všetky veci súvisiace s nehnuteľnosťami, poskytujeme právne poradenstvo,  zabezpečíme znalecké posudky, geodetické zamerania, geometrické plány, prípravu všetkých typov zmlúv ( o dielo, kúpnu zmluvu, zámenné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách, záložné zmluvy, prípadne iné zabezpečovacie inštitúty).

Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých súvisiacich oblastiach, znalcami, geodetickými kanceláriami.

Pripravíme identifikáciu nehnuteľnosti (napr. vybraný pozemok), lustráciu Pozemkovej knihy, zistíme vlastníkov, pripravíme návrhy na dodatočné dedičské konania (ak je to potrebné), rokujeme s fyzickými i právnickými osobami pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľností, uzatvárame s nimi v prípade splnomocnenia zmluvy.

Zabezpečíme vyňatie z poľnohospodárskeho alebo lestného pôdneho fondu, pripravíme potrebné zmluvy, zabezpečíme návrh na vklad alebo zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Klient zadefinuje úlohu, poskytne potrebnú súčinnosť  a my zariadime všetky potrebné veci tak, aby sme mu odovzdali list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť. 

Všetky tieto činnosti vykonávame na celom území Slovenskej republiky bez obmedzenia.

Zastupujeme klientov v súvisiacich katastrálnych, stavebných alebo iných správnych konaniach.