Pohľadávky a obchodné zmluvy

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a právne zastupovanie v obchodných sporoch, zúčastňujeme sa mimosúdnych rokovaní s protistranou, vypracujeme všetky potrebné písomnosti, ak je to vhodné aj predžalobné výzvy, právnu analýzu veci, navrhneme postup, zastupujeme klientov v súdnom spore, uplatňujeme pohľadávky v exekučnom konaní.

Prihlásime pohľadávky do konkurzného konania a zastupujeme klienta v konkurznom konaní.