Stavebné právo

Poskytujeme právne poradenstvo a konzultácie pri realizovaní stavieb, vypracovávaní zmlúv o dielo alebo iných vhodným zmluvných typov, upozorníme klienta na potrebné podklady k majetkovému usporiadaniu nehnuteľností dotknutých stavbou, súvislosti so stavebným zákonom.

Môžeme posúdiť zmluvu o úvere ešte pred jej podpísaním, upozorniť klienta na riziká alebo úskalia dohodnutých podmienok.

Navrhneme postup pri neplnení podmienok zhotoviteľa stavby, môžeme klienta zastupovať pri mimosúdnom rokovaní so zhotoviteľom alebo iným zmluvným partnerom, vypracujeme príslušné podanie alebo žalobu na súd, vypracujeme reklamáciu vád diela, zabezpečíme znalecký posudok (v prípade ak je to vhodné alebo potrebné).

Zastupujeme klientov v správnom, stavebnom alebo priestupkovom konaní, pripravíme argumentáciu v týchto konaniach, písomné podania alebo žaloby.

Poradíme ako postupovať pri odstránení stavby alebo legalizácii stavby.