rozvodový právnik

Rozvodový právnik – aká je jeho úloha?

Rozvod manželstva sa považuje za krajné riešenie. Uistite sa, že sa rozhodujete včas a s dostatočným množstvom odborných informácií. Práve rozvodový právnik Vám vie poskytnúť dostatok kvalifikovaných a úplných informácií a pomôcť Vám rozhodnúť sa tak, aby táto trauma prebehla čo najmenej bolestne a primerane korektne.

Rozvodové poradenstvo komplexne:

 • Podania a návrhy rozvodov
 • Zverenie neplnoletých detí do starostlivosti a výživné
 • Striedavá rodičovská starostlivosť o deti
 • Výživné (na dieťa, medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi, na výživu rozvedeného manžela)
 • Vytvorenie vhodnej taktiky a postupu
 • Zastupovanie v rokovaniach s protistranou a pred súdom
 • Zabezpečenie znaleckého posudku
 • Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva
 • Riešenie pri hrozbe exekúcie na spoločný majetok
 • Ďalšie služby
Rozvodový právnik a jeho úloha

Starostlivosť o deti a výživné

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti starostlivosti o deti či určenia výživného. Našou prioritou je pomôcť Vám nájsť také riešenie, ktoré bude ochraňovať záujmy Vás aj Vášho dieťaťa.

Starostlivosť o deti a naše služby:

 • Starostlivosť o deti
 • Určenie, zníženie a zvýšenie výživného
 • Znalecký posudok pri striedavej starostlivosti alebo v iných súvislostiach
 • Ďalšie služby
Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti starostlivosti o deti či určenia výživného

Majetkové a právne vysporiadanie

Trápi Vás vysporiadanie majetku? Rozviedli ste sa a neviete ako ďalej nakladať s majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve, čo patrí Vám a čo patrí bývalému manželovi? Poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie, pripravíme dohodu alebo návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. V súdnom spore Vás môžeme zastupovať.

V oblasti majetkového a právneho vysporiadania ponúkame:

 • Podielové spoluvlastníctvo
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo
Majetkové a právne vysporiadanie od advokátskej kancelárie Mgr. Miroslav Hanec

Čaká vás rozvod? Dobrý rozvodový právnik sa vám rozhodne zíde

Ako rozvodový právnik sa vždy usilujem o zjednodušenie a uľahčenie celého procesu pre môjho klienta. Mám nielen odborné vzdelanie, ale aj bohatnú prax a dobre poznám každý aspekt rozvodového procesu. Mojou prioritou je maximálna spokojnosť klienta (zastupujem klientov v konaniach v Žiline ale aj v rámci celého Slovenska). Zabezpečím potrebnú administratívu a ostatné úkony. Ako rozvodový právnik považujem za povinnosť zabezpečiť kompletnú komunikáciu nielen so súdom a jeho pracovníkmi, ale aj s protistranou. Som rozvodový právnik, ktorý vždy stojí pri klientovi a je jeho podporou pri súdnych vypočúvaniach. Dbám, aby v žiadnom prípade nedošlo k porušeniu jeho práv. Keďže som rozvodový právnik už  viac ako 20 rokov, viem, že komunikácia pri rozvodovom konaní nie je vždy príjemná. Často je sprevádzaná obrovskými emóciami zo strany klienta. Preto si vždy zachovávam zdravý nadhľad a rozvahu.

Rozvodový právnik a jeho úloha v procese rozvodu

Prečo je dobré mať rozvodového právnika?

Vždy v úvode spolupráce sa s klientom stretnem, aby som ako jeho rozvodový právnik získal potrebné vstupné skutkové údaje o rozvode. Úprimne sa zaujímam o dôvody, ktoré klienta viedli k tomuto kroku. Nič nevyčítam, na celú vec sa pozerám objektívne. Som rozvodový právnik, ktorý striktne dbá na profesionalitu, diskrétnosť, férovosť, korektnosť a flexibilitu. Vážim si prejavenú dôveru klientov. Pripravím klienta na to, čo je pre rýchle a želateľné  zvládnutie celého procesu potrebné. Často sa na mňa obracajú s prosbou o pomoc, aby som obhájil ich záujmy a postoje, aby som zreteľne sformuloval ich požiadavky a aby som celú situáciu ohľadom rozvodu korektne odkomunikoval, prezentoval a obhájil pred súdom.  Ako skúsený rozvodový právnik garantujem, že v celom rozvodovom procese nebudem ovplyvnený žiadnymi citovými či inými väzbami. Váš záujem o spravodlivé vyústenie celého procesu je aj mojím záujmom.

S čím vám ako rozvodový právnik pomôžem?

Ako rozvodový právnik zabezpečím všetky formálne náležitosti. Odborne zhodnotím celú situáciu a návrh rozvodu. Pomôžem vám s formuláciou dôvodov, ktoré viedli k rozvratu manželstva. Ich prezentovanie je nevyhnutnosťou pre povolenie rozvodu zo strany súdu. Rozvod je pre mnohých stresujúcou záležitosťou, preto ako rozvodový právnik napomáham klientom prekonať stres. Snažím sa čo najlepšie ich pripraviť na konanie pred súdom. Ak klient súhlasí, tak ho ako jeho rozvodový právnik pri väčšine úkonov zastupujem aj v jeho neprítomnosti. V prípade, že žijete trvalo v zahraničí, dokážeme všetko potrebné vybaviť elektronickou komunikáciou. Je samozrejmé, že ako rozvodový právnik sa vždy usilujem dosiahnuť spravodlivý a vyrovnaný výsledok v prospech klienta. 

pomoc rozvodového právnika v procese rozvodu

Ako rozvodový právnik často klientom zdôrazňujem, že v rámci rozvodového konania nie je možné začať aj majetkové vysporiadanie – jeho realizácia je možná až po vyhlásení právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý manželstvo rozvádza. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov priamo s rozvodom súvisí, viem vás pripraviť aj na takéto následné konanie a v celom rozsahu vás v tomto konaní o vyporiadanie BSM zastupovať.  Ako advokát zo Žiliny zastupujem klientov nielen v oblasti rodinného práva, ale aj občianskeho, obchodného, trestného či pracovného práva. Taktiež ak vás čaká kúpa a predaj nehnuteľností, som váš človek, ktorý sa postará o všetky právne náležitosti.

pomoc rozvodového právnika v procese rozvodu

Ako dlho trvá proces rozvodu a aké sú jeho fázy?

Ako advokát a rozvodový právnik s dlhoročnými skúsenosťami môžem povedať, že časový rámec rozvodu je pri každom klientovi odlišný. Závisí najmä od vyťaženosti konkrétneho sudcu, ktorý vo veci koná a  od  celkovej náročnosti rozvodu. Ak sa rozvádzajú bezdetní manželia, rozvod prebieha pomerne rýchlo. Ak sa rozvádzajú manželstvá, v ktorých sú maloleté deti a rodičia sa nevedia dohodnúť, rozvod sa často stáva veľkou traumou pre všetkých a výrazne sa predlžuje doba od podania návrhu po samotný rozsudok. Práve v takýchto situáciách je tu Váš advokát a rozvodový právnik, aby Vám pomohol nájsť spôsob najvhodnejšieho riešenia.  

Proces rozvodu sa začína podaním návrhu na rozvod – rozvodový právnik doručí súdu návrh na rozvod a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom. Po podaní návrhu súd požiada druhého manžela, ktorý návrh nepodal, aby sa k návrhu vyjadril. V ďalšom kroku súd určí opatrovníka maloletým deťom a poverený zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vykoná návštevu v domácnosti, v ktorej sa budú nachádzať deti ( u otca i matky). Pred pojednávaním súd nariadi tzv. informatívne stretnutie u povereného zamestnanca súdu za účelom zistiť, či je možná dohoda manželov (rodičov), a to o rozvode  a najmä o zverení maloletých detí do starostlivosti rodiča/rodičov, prípadne striedavej starostlivosti alebo spoločnej starostlivosti… Ak majú záujem obaja rodičia dohodu uzatvoriť (rieši sa v nej najmä zverenie maloletých detí do starostlivosti rodičov a výživné na maloleté deti). Ak je taká dohoda v záujme maloletých detí ( o tom rozhoduje súd), potom  súd nariadi pojednávanie a dohodu schváli. Až schválením súdu je dohoda právoplatná a vykonateľná. Ak sa rodičia nevedia dohodnúť, súd nariadi pojednávanie a vykonáva dokazovanie. Tento proces je už náročnejší.  Aj preto je vhodné, aby ste mali svojho rozvodového právnika/advokáta pri sebe už v čase podania návrhu na rozvod. Nedostatky, ktoré sa v konaní vyskytnú, sa neskôr náročne  odstraňujú.  Súd po nariadení pojednávania/pojednávaní vyhodnotí dôkazy a vo veci rozhodne. Proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Dávam do pozornosti rodičov, že odvolanie vo veci výživného nemá odkladný účinok tj povinný rodič musí výživné na maloleté dieťa platiť už po rozhodnutí súdu prvej inštancie, bez ohľadu, či sa voči rozsudku odvolal. Spotrebované výživné sa nevracia. To znamená, že ak odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie zmení vo výške výživného, rodič úspešný v odvolacom konaní nemá nárok na vrátenie už vyplateného výživného. Rozvod a zverenie maloletých detí do starostlivosti majú viacero špecifík, preto je vhodné, aby Vás v konaní zastupoval advokát ako Váš rozvodový právnik.  Rozvodový proces končí právoplatným súdnym rozhodnutím. 

Musím byť na súde? (nemám čas, odsťahoval/a som sa a aktuálne bývam ďaleko od súdu, mám trému, obávam sa, že súd psychicky nezvládnem atď.)

Klientov vždy upozorňujem na postup súdu a zrozumiteľne vysvetlím všetky náležitosti, ktoré budú musieť absolvovať. Ak je rozvod pre Vás príliš stresujúci, emocionálne či časovo náročný alebo dokonca nepríjemný, ako váš rozvodový právnik Vás môžem (po dohode) pri väčšine úkonov zastupovať bez Vašej prítomnosti. Vo väčšine prípadov (najmä ak sú v manželstve maloleté deti), sudca trvá na vypočutí manžela/rodiča.

Manžel/manželka sa mi vyhráža, že mi nedovolí stretávať sa s dieťaťom/deťmi. Má na to právo?

Obaja rodičia majú právo stretávať sa s dieťaťom/deťmi, venovať sa im a tráviť s nimi voľný čas – výnimkou sú prípady, ak na strane jedného z rodičov sú dokázané závažné okolnosti ako alkohol, fyzické a psychické násilie, zlý psychický stav, nevyhovujúce životné podmienky pre dieťa/deti a pod. Toto sú však veľmi špecifické, nie bežné situácie. Aj tu Vám konkrétne najlepšie odpovie Váš rozvodový právnik. Ak jeden z rodičov bráni druhému rodičovi v styku s maloletým dieťaťom alebo znemožňuje mu kontakt a starostlivosť o dieťa ešte pred rozvodom alebo počas rozvodu, je možné podať na súd návrh na neodkladné opatrenie. Týmto neodkladným opatrením súd dočasne upraví pre druhého rodiča (ktorý nežije v spoločnej  domácnosti s deťmi), práva a povinnosti vo vzťahu k maloletým deťom.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nastáva až po právoplatnom rozvode manželstva (ak už skôr nezanikla táto forma spoluvlastníctva).

Samozrejme, že klientom (bez ohľadu na to, či pochádzajú zo Žiliny, z Bratislavy, Bytče, Považskej Bystrice, Martina, Košíc alebo iného mesta či obce) zakaždým podávam komplexné informácie týkajúce sa rozvodového procesu – správna informovanosť je kľúčová. Komplexné informácie v správnom čase Vám pomôžu sa správne a efektívne rozhodnúť. Preto je vhodné, aby ste rozvodového právnika vyhľadali už v čase, keď ste sa rozhodli, že manželský vzťah ukončíte (tj ešte pred podaním návrhu na súd)!

akú výšku výživného môžem žiadať

Súd mi zveril deti do opatery – akú výšku výživného môžem žiadať?

Každý rozvodový právnik navrhuje po dohode s klientom takú výšku výživného, ktorá zohľadňuje najmä dva faktory:  možnosti a majetkové pomery oboch manželov aj náklady spojené so starostlivosťou o deti. Vždy sa usilujem dohodnúť s protistranou na takej výške výživného, ktorá pokryje všetky výdavky na dieťa/deti spojené s napĺňaním jeho/ich životných potrieb. Z pohľadu súdnej praxe existujú určité kritériá pre výpočet výšky výživného, nie sú však striktne dané. Každý prípad je individuálny, preto Vám rozvodový právnik dá aj základnú informáciu k možnej výške výživného na Vaše dieťa/deti. O konečnej výške rozhodne vždy súd, ak sa nedohodnete. Súd nemusí s dohodnutou výškou výživného súhlasiť, ak by nebola v záujme maloletého dieťaťa.   

- Kontaktujte nás -

13 + 3 =