vymáhanie pohľadávok a exekúcie

Nezaplatená faktúra, nájomné či výživné? Nevyplatená mzda či poskytnutá pôžička?

Dlhuje vám niekto peniaze? Pomôžeme vám ich získať späť.

Nechajte vymáhanie pohľadávok a exekúcie (bez obmedzenia výšky dlžnej sumy) na našu advokátsku kanceláriu so zastúpením po celom Slovensku (Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Martin…).

Naša advokátska kancelária sa zaoberá poskytovaním kvalifikovaných právnych služieb a poradenstva pre vymáhanie pohľadávok a exekúcie, a to:

 • vymáhanie pohľadávok a exekúcie pre podnikateľov,
 • vymáhanie pohľadávok a exekúcie pre občanov,
 • obrana klientov pred neoprávneným vymáhaním údajných pohľadávok a vedením exekučných konaní

Vymáhanie pohľadávok realizujeme súdnou cestou alebo pomocou mimosúdnych možností v súlade s platnou legislatívou.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK – EXEKÚCIE

Ako  zvyčajne prebieha vymáhanie pohľadávok a exekúcie?

 1. Naša advokátska kancelária prevezme zastúpenie na základe podpísaného splnomocnenia a doručených dokumentov (poštou, e-mailom, osobne), ktoré sa týkajú vymáhania pohľadávky. (Najčastejšie sú to objednávky, faktúry, zmluvy, zmenky, súdne rozhodnutia či iné doklady potvrdzujúce dlh.)
 2. Pohľadávku analyzujeme z pohľadu platnej legislatívy (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a pod.).
 3. Následne dlžníkovi zašleme výzvu na splatenie dlhu s požadovanou sumou aj termínom jej úhrady. Zvyčajne komunikujeme s dôrazom na uzatvorenie mimosúdnej dohody o úhrade dlhu s dôrazom na efektívne vymoženie pohľadávky (čo najrýchlejšie s najnižšími nákladmi).
 4. Ak dlžník aj napriek výzve neuhradil dlh, pripravíme súdnu žalobu (zastupujeme vás počas celého procesu až do vydania právoplatného súdneho rozhodnutia). Ak máte už vykonateľné súdne rozhodnutie, pripravíme návrh na exekúciu a dohliadame na jej priebeh s cieľom čo najskôr vymôcť pohľadávku.
 5. Ak dlžník nereaguje ani na výzvu a neuhradí dlžnú sumu ani na základe právoplatného súdneho rozsudku/rozhodnutia, podáme návrh na exekučné konanie.

Vymáhanie pohľadávok v zrýchlenom konaní

Ak Vaša pohľadávka spĺňa zákonom stanovené podmienky na vymáhanie pohľadávky v zrýchlenom konaní, podáme návrh na vydanie platobného rozkazu alebo iniciujeme upomínacie konanie. Výhodou je časová aj finančná úspora pre klienta, keďže neprebieha súdom nariadené pojednávanie – súd vydá platobný rozkaz na základe predložených listinných dôkazov poskytnutých veriteľom zvyčajne do 10 pracovných dní.

Vždy Vám vysvetlíme, ako funguje vymáhanie pohľadávok a exekúcie, t. j. aké sú spôsoby zabezpečenia pohľadávok a ich vymáhanie – a to s prihliadnutím na ich význam, osobitosti a špecifiká. Následne Vám odporučíme najoptimálnejšie (rýchle a hospodárne)  riešenie s ohľadom na jeho čas a účinnosť.

Na vymáhanie pohľadávok a exekúcie dohliadajú naši skúsení zamestnanci a advokáti, ktorí zastupujú a chránia Vaše práva a záujmy. 

Ak máte pohľadávky (aj proti Vašim známym alebo blízkym, ktorým ste dôverovali) a nemáte napr. uzatvorenú písomnú zmluvu, alebo Vám chýbajú niektoré dôkazy, neváhajte a kontaktujte nás. Každý právny problém sa dá vyriešiť. Dôležitý je okrem iného čas a úkony, ktoré vykonáte. Sme tu pre Vás, aby sme Vám poradili ako na to a našli spoločne efektívne riešenie.   

Príprava zmlúv

Potrebujete pripraviť špeciálnu zmluvu? Napr. zaopatrovaciu, darovaciu, zmluvu o zriadení vecného bremena, záložnú zmluvu, listinu o vydedení…. Vyhotovíme podľa Vašich požiadaviek vhodný typ zmluvy, ktorá bude zabezpečovať Váš záujem.  Samozrejmosťou je poskytnutie poradenstva a konzultácií k vypracovaným zmluvám.

Poistné plnenia

Mali ste dopravnú nehodu a spôsobili ste škodu inej osobe, prípadne Vám spôsobil škodu vodič motorového vozidla a neviete aké nároky máte a ako ich uplatňovať?

Poradíme Vám pri riešení všetkých situácií a problémov, ktoré vznikajú pri uplatňovaní si nárokov z poistných zmlúv, a to či už ste poškodený alebo sám zodpovedáte za škodu inej osobe a poisťovňa za Vás nechce plniť.

Riešime všetky druhy poistných plnení:

 • Zdravie
 • Trvalé následky
 • Motorové vozidlá
 • Stavby
 • Zariadenie
 • Iné plnenia
Ďalšie služby - 1

Exekúcie

Dostali ste sa do nepriaznivej životnej situácie, vedie sa proti Vám exekúcia a neviete nájsť riešenie?  Poradíme Vám aké kroky neodkladne vykonať, aby ste zabránili väčším stratám, prípadne ako sa účinne brániť alebo sa exekúcie zbaviť.

Máte dlžníkov a chcete vymáhať svoje pohľadávky? Poradíme Vám ako ich čo najefektívnejšie (rýchlo a účinne) vymôcť.

Ďalšie služby - 2

Vypracovanie podaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu

Ste nespokojní s rozhodnutiami našich súdov a chcete ich zmeniť?

Povieme Vám, či je tu reálna možnosť a ak áno, budeme Vás zastupovať v konaní pred ESĽP.

 

Ochrana osobnosti, nemajetková ujma

Niekto takým závažným  spôsobom poškodil Vašu česť a dôstojnosť, že uvažujete o riadnej satisfakcii?

Máte právo na nemajetkovú ujmu (náhradu v peniazoch) a za akých podmienok? Aké ďalšie možnosti máte? Odpovieme na všetky Vaše otázky a nájdeme spôsob na primeranú satisfakciu pre Vás alebo navrhneme iný spôsob riešenia situácie.

 

Ďalšie služby - 3

Riešenie susedských vzťahov

Máte suseda, ktorý Vás obťažuje zvýšeným hlukom alebo iným nepríjemným správaním? Využili ste už viaceré možnosti, ale Vaša situácia sa nezlepšuje? Poradíme Vám ako na to.

Sused zabral Váš pozemok a využíva ho bez toho, aby sa s Vami dohodol alebo mal na to právo? Navrhneme Vám ako postupovať, aby ste takýto nežiadúci stav zmenili.

 

Ďalšie služby - 4

Vymáhanie pohľadávok

Súdnou cestou alebo pomocou mimosúdnych legálnych možností. 

Vysvetlíme Vám spôsoby zabezpečenia pohľadávok a ich vymáhanie s prihliadnutím na ich význam a osobitosti. Odporučíme najhospodárnejšie riešenie (rýchlo a účinne).

 

Vypracovanie splátkových kalendárov, dohôd o uznaní dlhu, dohôd o urovnaní

Nechcete sa hneď súdiť, ale najskôr využiť iné možnosti? Chcete mať však svoju pohľadávku zabezpečenú tak, aby ste ju mohli kedykoľvek vymáhať? Viete, že s protistranou sa môžete dohodnúť ale chcete mať istotu, že dohoda bude aj pre Vás výhodná? Poradíme ako riešiť aj tieto situácie.

 

Ďalšie služby - 5

Uplatňovanie zodpovednosti za škodu

Riešime s klientom všetky zodpovednostné vzťahy, napr. ak škodu spôsobil on inej osobe a potrebuje vo veci poradiť, prípadne zastupovať v konaní.

Poskytujeme poradenstvo a právne zastupovanie aj v prípadoch, keď bola škoda spôsobená Vám a chcete si uplatniť všetky oprávnené nároky.

 

Zastupovanie v trestnom konaní, správnom alebo inom konaní

Ak potrebujete právne poradenstvo alebo zastupovanie v súdnom konaní, prípadne v rokovaní s protistranou, obráťte sa na nás s dôverou.

Zastupujeme klientov vo všetkých typoch konaní (stavebné, daňové, trestné, občianske) aj podľa osobitných právnych predpisov. Pripravujeme kasačné sťažnosti (správne konania).

Zastupujeme pri mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach pred Najvyšším súdom SR ale aj v konaniach pred Ústavným súdom SR.

 

Ďalšie služby - 6

Vypracovanie podaní a zastupovanie pri riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkoch, sťažnosti na prieťahy v konaniach

Neuspeli ste so svojim nárokom na súde prvej inštancie? Poradíme Vám, či máte reálne možnosti uspieť v odvolacích konaniach alebo dovolaniach.

Váš spor sa už príliš dlho „ťahá“ a nemá to konca? Navrhneme Vám účinné riešenie, ktoré spor urýchli. Ak ste v práve a Váš spor súd neriešil v primeranom čase, máte nárok na finančné odškodné, poradíme Vám, ako postupovať.

 

Zastupovanie pred Ústavným súdom SR

Ste presvedčený, že súd neposúdil Vaše právo spravodlivo? Mate možnosť sa obrátiť s ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd SR. V tomto konaní Vás môže zastupovať len advokát.

Poradíme Vám ako riešiť takú situáciu, zistíme, či máte reálne možnosti uspieť a ak áno, budeme Vás v takomto konaní zastupovať.

 

Ďalšie služby - 7

- Kontaktujte nás -

7 + 4 =