nehnuteľnosti

Komplexné právne služby

Poskytujeme právne poradenstvo, riešime legalizáciu stavieb, zastupujeme v príslušných konaniach vo vzťahu k stavebnému úradu, katastru nehnuteľností alebo iným príslušným inštitúciám.  

Zabezpečíme znalecké posudky, geodetické zamerania, geometrické plány. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých súvisiacich oblastiach, znalcami, geodetickými kanceláriami.

Príprava zmlúv

Poskytujeme  poradenstvo a prípravu všetkých typov zmlúv (zmluva o dielo, kúpna zmluva, zámenné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách, záložné zmluvy, prípadne iné zabezpečovacie inštitúty).

Nehnuteľnosti podnikatelov - 1

Identifikácia nehnuteľností

Pripravíme identifikáciu nehnuteľnosti (napr. vybraný pozemok), lustráciu Pozemkovej knihy, zistíme vlastníkov.

Pripravíme návrhy na dodatočné dedičské konania (ak je to potrebné).

Rokujeme s fyzickými i právnickými osobami pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľností, uzatvárame s nimi v prípade splnomocnenia zmluvy.

Nehnuteľnosti podnikatelov - 2

Vyňatie z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu

Zabezpečíme vyňatie z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pripravíme potrebné zmluvy.

Zabezpečíme návrh na vklad alebo zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Klient zadefinuje úlohu, poskytne potrebnú súčinnosť  a my zariadime všetky potrebné veci tak, aby sme mu odovzdali list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť. 

Všetky tieto činnosti vykonávame na celom území Slovenskej republiky bez obmedzenia.

 

Nehnuteľnosti podnikatelov - 3

Zastupujeme klientov v súvisiacich katastrálnych, stavebných alebo iných správnych konaniach

 

- Kontaktujte nás -

3 + 7 =