nehnuteľnosti

Komplexné právne služby

Poskytujeme právne poradenstvo, riešime legalizáciu stavieb, zastupujeme v príslušných konaniach vo vzťahu k stavebnému úradu, katastru nehnuteľností alebo iným príslušným inštitúciám.  

Zabezpečíme znalecké posudky, geodetické zamerania, geometrické plány. Spolupracujeme s odborníkmi vo všetkých súvisiacich oblastiach, znalcami, geodetickými kanceláriami.

Príprava zmlúv

Poskytujeme  poradenstvo a prípravu všetkých typov zmlúv (zmluva o dielo, kúpna zmluva, zámenné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách, záložné zmluvy, prípadne iné zabezpečovacie inštitúty).

Identifikácia nehnuteľností

Pripravíme identifikáciu nehnuteľnosti (napr. vybraný pozemok), lustráciu Pozemkovej knihy, zistíme vlastníkov.

Pripravíme návrhy na dodatočné dedičské konania (ak je to potrebné).

Rokujeme s fyzickými i právnickými osobami pri majetkovoprávnom usporiadaní nehnuteľností, uzatvárame s nimi v prípade splnomocnenia zmluvy.

Vyňatie z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu

Zabezpečíme vyňatie z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pripravíme potrebné zmluvy.

Zabezpečíme návrh na vklad alebo zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Klient zadefinuje úlohu, poskytne potrebnú súčinnosť  a my zariadime všetky potrebné veci tak, aby sme mu odovzdali list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť. 

Všetky tieto činnosti vykonávame na celom území Slovenskej republiky bez obmedzenia.

 

Zastupujeme klientov v súvisiacich katastrálnych, stavebných alebo iných správnych konaniach

 

- Kontaktujte nás -

14 + 2 =